iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Balitok nga aldaw

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Dagidi aldaw a di agkupas_twelve.2
10/7/2006 4:59:37 PM

....tuloy ti umuna a panid.

Makais-isemak makalagip di kaaldawan ti panagraduarmi. Idi immarakup ni Joyce kaniak, ket kunana; "Congratulation! ania ti paalam?" umis-isem met latta ni manangna, ti kabsatna. "Kasta met kenka balasangko, awan paalami, gagangay laeng a pangaldaw" ni nanang idi ti simmungbat, diak nakauni idi ta mababainak metten. Adu pay ti nagalla-alla iti panunotko, nagsayaat a gayyem ni Joyce, (agayat unay ni Atanud Larry kenkuana idi.) Sabali a barrio ti pagnaedanda, mailiwak kenkuana, kasanona ngata met itan? Makais-isemak a nakalagip di panagparehami nga agsala, manipud grade one, ingana ti grade four.

"Ania ti is-isemam?" ni atanud adda ti ruar nga abay ti tawa nga ayanko, nagna gayam iti lauden ti balaymi, isu a diak napakadaan.
"Awan! ti la adda a madildillawmo" insungbatko. Adu ti lames a nasangatanna. Kutkutimermeren, ta naslep ti pagan-annayna ket agminar ti tillayonna! urayak la nakakatawa; "kimter la? Uray pustaanta"
"Wen, 'tanud ngem tumangkento manen a, no makitak ni Sheryl" inlastugna. Tapno saan kano a nadagsen ti kargana nga agawid, bimmulod kaniak ti timba, ikargana dagiti lames iti dakkel a timba sa pinagguduana, inkargana ti kagudua iti binit-bitna nga alat sa nagawid.

Nabatiak a masmasdaaw a mangmulmulengleng ti inbatina a timba iti ruar-sango a baba ti tawa. Nagadayo ti laud a napanna nagsangatan ket naidanun na met ditoy tay nakalapanna, sa ita, nagasideg ta balaydan iti dayaenmi, dinan kaya nga idanun ti nakalapanna? Hmmm!

Nagsubli met laeng ni atanud, intipunna ti adda iti alatna iti timba a nangyalisunanna itay kadagiti lames. "Ni Auntie?" saludsunna, "adda diay likud, agpakpakan sa ti baboy" umis-isemakon, ammokon dagiti ar-aramiden daytoy atanudko! - napanna inyapunte ken tatangna tay gudua ti nasangatanna a lames, sa ita umayna ilaku agraman ti adda iti timba!
"luko ka atanud!"
"'tanud JRIC, saanka makaringur a, igatang kunto ti basketball" napigsa ti sagawisiw ti angin kadagiti saknib ti jalousie, isu nga apagdengngegko laeng ti agarup naipigsana a pakdaar.

Addaak ti ridaw iti likud ti balay, dengdenggek ti saritaanda nanang ken Atanud Larry. "Mano ngarud ti kuna ni amam a bayadna dagitoy lames?"
"biente pisos kano auntie, ngem... tay koma saglilima ta adda bayadak nga utangmi dita tiangi... dida kayat ti agsupli ngamin" itakaw-takaw ni atanud ti kirem-kiremna kaniak. "inkanto agsukaten barok ket no agsakit ka a?" inted ni nanang ti uppat a saglilima.

Inkurimed ni Atanud Larry ti dua a saglilima nga inyawat kaniak itay labasannak iti amianan a tawa, sango ti balay, ket kunana; "idulimo 'tanud ta igatangkonto ti bola a?" “He! He! He! anayak to daytoy sangapulo a pisos, ta igatangta iti puraw a bola!” simro ti kinasutilko. “Padasem! Ta armek ni Joyce mo!” indil-agna ketdin! sa nagal-alisto a nagawid. Saan nga aginteres iti ay-ayam a volleyball ni atanud, isu a saanna a kayat ti puraw a bola.

Sheryl - naki-asawa ken atanud Larry
Joyce – ti puppy love ko, natay idi 14 ti tawenna.

Dios Unay Ti Agngina! Ka Andy, kadaytoy inlatangmo nga umayko pagsursuratan.CommentsArlane Manzano
10/7/2006 10:36:00 PM

hmmm.... mabalinmon ti agsurat iti sarita MAnong JRIC.... or, nobela payen. bassit la a palitandan, adu ti maatiwmon!

Pwera lastog!... ken saan a gapu ta MAnongka.

Saannak a manglokloko... wenno awan tsismis.

Pramis!
JRIC
10/8/2006 11:02:36 AM

Ehemmmmm! Arlane, Thank You! padpadasek latta ngarud wen? Dika dumdumlaw.

Ni Apo Webby idi ti immuna a nangibaga a mabalinko ti agsurat dita sango ngem kunak idi; Thank You! Apo Webby, agensayuak pay ditoy blog a paglemlemmengak ta kababain kadagitay bangulan a mannurat dita ruar.

Agarup kastoy man met laengen ti kuna ni Manong Fred ken kasta met ni Apo Kiteb kaniak.... sa ita, sika ading a nabanglo ti mangpappapigsa ti pakinakemko, hehehehehe!

Padasekto man ket nga agpayso ti kumur-it-kur-it!
REI
10/8/2006 11:06:43 AM

Dagidi Aldaw A Di Agkupas

REI
9/3/2006 11:09:00 AM


Adda latta sega a makiinniliw
Kadagidi tambak nagtartarayan
Ti naganus pay idi a dapdapan
Iti napawa a kataltalonan
Umayda ket agsublida a malaglagip

Kailiw dagitoy matak
Ti mangpasangbay ti init-kuaresma iti malem
Iti pagtutugawanmi nga arubayan ti abong
Nga ampir ti kataltalonan
Ah! nakadayon di panawen

Adda latta rag-o manipud iti kaunggan
No malagip panagaramid ti ullaw ken sunay
Adda gagar toy riknak a makalagip
Bilog-papel a paboritok nga ay-ayam
A masansan a pakaaripuyotan

Nagimnasen a lagipen
Dagidi di maleplepan a ragsak
Ti linemmengan iti sardam a nasellag
Nabiagda latta nga agsublisubli iti panunot
Annian! ta adun ti nagbalbaliwan ti lubong

Adda panakapnek ti naganus a karirikna
No natinggaw ti mapalting a kudisi
Mapno ti kinantiaw ti arubayan a pagaayaman
Adda agsangit, agrungaab ken agkatawa
Diak maliwayan a lagipen di nasudi a napalabas!
Saniata
10/8/2006 2:46:54 PM

Malagipmo kadi pay
Tambak a nalukneng
Pinadasko a linayaw
Ngem napadaluppisakak
Ta diak nailayaw
Tay maysa a sakak?

Ngem immayka iti sangwanak
Inyawatmo dagita imam
Inarayatnak ken iti nasam-it,
Magat lapayag nga isem
Pinatakder ken inassibaynak
Gapu ta saanakon a makapagna
Ti sakit toy sakak
Sinallabaynak nga inyawid... saan met laeng. hehehe
REI
10/8/2006 11:37:18 PM

Mareng saanko a malagip
Tambak nga inka kinaatag
Sabalin sa a takkiag
Di nangdungdongo kenka
Sabali a saklut di...
Nagtugawam, hehehehehehe!

Sabali nga aramid
Sabali nga istilo
Pababa pangato!
Awan sarday ken makaay-ayo
Ahemmm! Hahahahahaha!

Kasta no damuna kano mareng!
Nasakit ket inka agpakkapakkang
Inton masansan, naim-imnaston
Ket dikanton masaktan
Ganasnan ti nagpaiduman!


Hahahahahahaha!

Agan-angawak laeng mareng a, awan gumurgura wen?
Saniata
10/9/2006 4:45:52 AM

Saan nga agpakkapakkang
Di ket agpilaypilay
Gamin tay a sakak a maysa
Iust' naligos
Gaputa diak maipagna
Sinallabaynak ni koa
Ngem diak ibagbaga
Amangan no adda dita.


hihihihihihi!

Sige latta pareng REI, ta makasursuro tan to latta, ta adda katkatawaan digiti bangulan, uray ta adda met dita ni naanos nga Ms. Arlane, saan kadi Ms?
Arlane Manzano
10/9/2006 5:42:13 PM

mayat. Ala, agpraktis ka latta Manong JRIC, ngem ne, kitaem ta dika masobraan iti kapa-praktis. NArigat no nakusel ti linuto, ngem narigat met no sobra ti pannakalinayna. MAyat pay ti bikag dagitoy daniwmo. MAbalinen nga iparada. Dayta saritam, urnos laengen ti linya ti kurangna. Parapo, nasayuden... lagipem laeng nga ilasin ti linya dagiti dayalogo Manong ken masapul a madlaw ti agbasbasa no siasino ti agsasao... Hmmm, dayta met ti inyadalda idi kadakami. Kayatko man nga i-share kenka.

MAnang Jo, agiinnanus tayo a. Uray siak ket kayatko met ti makasursuro. BAreng makapagiinnadaltayo.

LARGA LATTA.
JRIC
10/9/2006 7:32:31 PM

Agyamanak unay Arlane, daytoy ti nabayagen nga ur-urayek. Mabaindansa dagiti gagayyem nga agkomento para kaniak isu a diak ammo no ania a parte ti binatugko ti ritukarek. Adda nakaisigudan nga aramidko; narigatak nga isursuro. Sapay ta dika masurpresa no diak mapataran daras ti kayatmo koma a pakaibatugak.JRIC
10/9/2006 7:35:27 PM

Ohhh! nalipatanka metten Saniata. Begbegem latta ni REI, daydayengdengan ni kumanderna ta saan kano a mabain nga agdaniw, hahahahahahaha!Saniata
10/10/2006 5:12:07 AM

Pareng Jric, siranniw kunam, hihihi.

apay ading Arlane nga isuna laeng ti sursurwam? siakon ngay?..wen agiinnanus tayo a, ania ngarud pia laeng nga adda pangikkat ti bannog ken kettang.
Arlane Manzano
10/10/2006 2:20:00 PM

Adda nakaisigudan nga aramidko; narigatak nga isursuro--- wen, narigat nga isuro kano dagiti agsasangan eheste... agubanen ti _rm_t-nan hahahaah. (joke!)

ngem kas kuna met dagiti libro, tunggal mannurat ket adda bukodda nga istilo kadagiti sinuratda. Ngem sakbay nga sawarem ti bukodmo nga istilo Manong, namaymayat no pangrugiam ti tumulad iti istilo dagiti bangolanen. Inton mairuamkan, in-inutem nga kiwaren dagiti sinuratmo ket diayto bukodmon nga istilo ti surotem.

Nabagas dagiti binatog ti saritam Manong. Adda bukodda nga lenggwahe a nalaka nga awaten. Ipasaksakmo latta. Asaento ti panawen no adda pay pagkuranganda. Ngem para kaniak, bassit laengen!

Uray siak ket agad-adalak pay laeng. Study group tayo ketdi ah.

Saannak nga mabalin nga agisuro maipanggep iti daytoy Manang Saniata ta agdadamoak pay met laeng, ngem kayatko man nga ibingay dagidi impadigoda met kaniak bareng makatulongak ken matulungandak met.
JRIC
10/12/2006 6:09:17 PM

Hahahahahahaha!

Arlane! uray damagem kadagitay mangkarkarawa kaniak ket awan pay met sanga ken ubanna 'toy... buokko! Agyamanak manen ading. Kumusta ni Senyoritom? Saan nga isu dayta agug-ugaug dita a mangmangngegko!

JRIC
10/12/2006 6:10:56 PM

Nalipatak met tay mareng kon!

Apay nga awan ka manen mareng, naitublak ka manen dita tambak? Hahahahahahaha!
Saniata
10/13/2006 1:26:49 AM

Pagyaman mi unay ading Arlane ta ibingbingayan nakami met iti adda nga inpadigoda kenka. Kapit kamay a konada saan kadi ading?.

Pareng Jric, addaak ditoy, animal nga tambak diak nga nakita tay libkangna ket naypisok tay sakak isu nga medyo nasakit pay laeng inggana ita ta napiskalan, hehehehe.
Arlane Manzano
10/13/2006 11:33:10 AM

hehe.wen, pasaray agugaog ni Senyoritok ngem kanayonek met giddanan no agpasidumri. Bag la nga pagap-apaanmi hehe. Testingek man no pagpatinggaan ti ibagbagana nga "ay-ayteyn kitah."

Manang Jo, tumabling ka ngamin no kasdiay nga mapasungadam ta tambak. Nagangganas sika!
Dan Corpuz
10/15/2006 8:57:15 AM

kahit kunting liwanag nang pagibig...... ti animal kano a tambak a nalukning...... kinaatag na kano manen. 'su met la nga agsapulka ti sabali...... hal-ha-lak-hak!

asus! ket maungapen a arlane no agtambling ni manang josie hel-he-lek-hek! hmmmmmmm apotek man ti agong ko!

'mayak manen pagayam jric, agungetka manen a? ma hayblad ka dita makitam! ngakkkkk!

pis manen papagayam awan agrungaab wen?
Arlane Manzano
10/16/2006 12:24:36 PM

IStoria-ankayo man ketdi...

"Ibbatam Manong VF, ayna. Isarsarakmo ti karadkadmo no saan!" bimmatokak manen. MAdi latta. "Sister, umaynak man tulungan. NAgsubeg met daytoyen a baklan! Sumanangit ketdin!"

"IN-innayadem ngamin. Nasakiten!"

Limtuadak ket kinamatko ti angesko. "Nakalablabbasiten. NAgkuna ket ngamin a nag-shortska laeng a timmapog? Ammom met a delikado para kaniam," indil-agko. Bimmatokak manen. Adu rigatko a nangsirad iti ig-iggamak. BAssit laeng a kamali, siak metten ti kakaasi.

"Apayen sister?"

Limtuadak manen. "MAngsapulka iti bulong ken botelya Sis. Pardasam ket awan ti a-anusak ken daytoy ig-iggamak." Sipapardas met a nagtungpal ti naibaon. Idi kuan, addadan kenni MAnong JRIC. Ad-addan nga inyugaog ti kaabayko.

"Nagsaniiten. Nakalablabbasit kano payen gayyem."

"An-anuem dagitoy Ading?" impakitana ti bulong ken botelya nga iggemna. "Impakbok payen dagitay bunog nga inkabilko ditoy."

"NAnta kitaek man dayta ibagbagam sister." Idi kuan... "Aysus, Manong VF dika agtalna tapno saan unay a nasakit. Simkel payen. Nakalablabbasit ken kasla adda rurummuaren. Bumtak san."

"Ne, aguraykayo ta bumatokak mammet.."

Awan arimekmekmi. KAsta unay latta met ti mula-mulagat ni MAnong VF nga nakakapet iti ramut ti mangga. Dua nga imana payen ti inusarna gapu't butengna!

"NAgkaro metten. Permi met laengen ti kapetnan."

"Darasenyon a ket kuminnit manen ti apgesna!" inkiraudna ketdin. Sul-o-sul-oyennan ti butegna.

"SIster, atibayem ni Manong VF ta bumatok kami kenni Manong JRIC. SIak ti makaammo kadaytoy ig-iggamak Manong ta narigat no ibbatak. Modtoy dayta bulong. MAkaammokan kadayta botelya."

"Aprub ading. NApalalon no di pay la umibbet dayta nga Kappi. No saan, bay-amon ta mairaman a masultop ken dayta letteg ni atanudko!"


Sadinno ngata ti ayan ti lettegna?


Monica Smith
10/17/2006 2:14:38 PM

Adda agletteg!

No masangok ket siakto man met ti agistoria! Kukuayo pay laeng ita....hehehe!!
Dan Corpuz
10/18/2006 6:11:20 PM

uray siak diak pay masango. ngem adda agkutikuti ditoy sangok agwantaak ti umadayo ket no isu ket ti bekkelen ni arlane weno ni monica! apo ngata ti sakitnan 'nia? he-he-hellek!JRIC
10/18/2006 6:33:15 PM

Ur-urayenk ti panagsublim Gayyem Dan.

Agsubliakto gagayyem. Panawan kayo pay. Makaturturogak ngamin!

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.