iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Balitok nga aldaw

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Dagidi aldaw a di agkupas_sixteen.2
5/27/2007 11:44:54 AM

“innayo! agintutured kayo nga ubing, uray asinno ti nagan-annak kadakayo… awan kabutbutengko dita barrioyo!” nasaripatpatak a pinidot ti lakay ti wasay iti arubayanda ket umayen a mayat ti tarengtengna iti ayanmi a teppang, nagtigergerak.

“innam met ama! awan a kabutbutengmi ken atanudko a lal-lakay… uray pay anak ni punso pilato! Kukuam kadi daytoy waig? Hmmm!” ni atanud, an-anawaek ta iramramannak metten, ngem saanna a kayat ti maanawa. Narigat kano nga anawaen ti dua ti aligusgosna kuna dagiti lallakay.

Nagpatangkenan a pinuersar ni atanud ti tekken ket immayasen ti luganmi a rakit, naguyas nga umadayon iti teppang, agpadaya kami sakamto agpabagatan no malabsanmi dagiti padila ti pasabing. Naidugmamak iti panakaikawak iti panagtaray ti rakit ket naisagid ti akinkannigid a tumengko iti tadem ti ig-iggamak a buneng, ket naiwa ti tumengko.

“‘tanud nadunorak…!”

“Inyanna ti dunormo? ‘gurka a, ta umadayo ta pay… ket no balsigennata dayta lakay.”

Timmaliaw kami ken atanud iti nagtebbaanmi, adayukamin, iti teppang, paypayapayannakami ti lakay nga agsubli ngem dimin inkaskaso, sabali ti in-intunaranmin ken atanud; ti dunorko a di agsardeng nga agtedted iti dara. Inpundomi ti rakit iti daya ti tagipuro nga asideg ti pagdidigosanmi, ur-urayendakamin dagiti kakaduami nga agawid. Inbaklay ni Atanud ti sangara-ay a nipa ket nagpadaya kamin tapno agawid. Siniripko manipud iti nakalukat a tawa ti uneg ti salasmi, awan pay ni nanang, siguro, tengnganto ti aldawen no malpas ti meetingda. Nagtarusan dagiti kakaduak ti nagtugaw iti bermuda grass ti sango ti balaymi, dinardarasko a napan innala ti alcohol iti uneg ti balay, pinatedtedan ni atanud ti alcohol ti dunorko ket urayak la nagdiwigdiwig… apo, panaasnan ti dunorko! Tinuyagan manen ni atanud ti dunorko, sana inradrad ti nakersang a dakulapna iti nasugat ket diakon maibturan pay, nagiddaak a nakadata nga agpug-awpug-aw a kas man makatulong a mangikkat ti sakit a marikriknak. “bassit met gayam ‘tanud… awan pay gudua’t pulgada… dakdakkel pay ti iwa tay praybeyt-part tay kaldingko.” Ni atanud pagkatkatawaennak, ngem diak makakatawa ta napanaas ti nasugat, dagiti kakaduami ti mayat ti pagaakda. Pinaalak ken Den-Den, kabsatko a buridek, ti langdet iti likud ti balaymi ket apaman a naipasanguna iti ayanmi, guanta pisin ni atanud kadagiti bunga ti nipa, naimas ket alisto a maibus ti bagas dagiti mapisi a bunga. Agung-unget ni Atanud Larry ta saan a makabagi a pumidot kadagiti bagas ti bunga ti nipa a mapisina, ket pinagpisinak – isu metten ti guanta papel iti ngiwatna ti bagas ti nipa, dina payen ikkan ti tiansa dagiti kakaduami a pumidot kadagiti mapisik a bunga.

Saanko a natao’an ti nadunor iti kaaldawan ti kasangayko. Kanayonko a malagip daydi a panagkasangay, tunggal makitak ti piglat iti tumengko.

“Dios ti Agngina manen kenka, Ka Webby kadaytoy inlatangmo a paglanglangoyan dagiti nanumo nga ipapaskilko.”Comments
Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.