iluko.com - website a magustoan a pagpalpallailangan dagiti pada a nangisit ti sikona.

Balitok nga aldaw

 

Skip Navigation LinksHome > Blogs >Malaglagipko Laeng!
12/17/2005 2:37:07 AM

December 17, 1992. Iti Hotel a nagdagusan mi manipud ditoy Hawaii, agarup 2:40 ti parbangon idi agluas kami nga agpa Ilocos, innem kami amin
agraman ti driver ti lugan a King Cab-Camper, uppat da ti likud, (babbai amin) dua kami ti sango.

Malaksid ti bestfriend ni Mrs., diak kaim-imuan dagiti kaduami, naggaammo kami laeng ken Manang Lina Jarnaski dita Airport ti Honolulu. Nagbakasion ta mapanna alaen dagiti annakna a dua, siam sa idi ti inaunaanna, kas ken kuana nagbakasion kami met ta mapanmi met alaen ti ubingmi (3 tawenna) tapno agdedenna kaminto metten, napanawan ni Mrs idi yuumayna ti napalabas a Mayo iti dayta met laeng a tawen.

Nariwet pay idi mamigat kami iti maysa a panganan ti maysa nga ili ti Ilocos Sur, linengta a mais ti order ko a para kaniak, iti uneg ti luganen a nanganak. Idi adda kamin ti Bantay, Ilocos Sur, dimmagas kami iti Clinic ni Dr Patao a kabsat ni Manang Cecille, nakinkukua ti Rey-Cel Travel Agency, adda paw-it ni Dr Patao. Awan a pulos iti partaan nga agsubli kami met laeng kadaytoy a Clinic kadayta nga aldaw.

Mapan nga alas Otso ti bigat idi ituloy mi ti agpaamianan. "Ibagam latta gayyem no kayatmo a sublatanka nga agmanehu, dika agbuteng kaniak; dirt bike inganat helikopter kayak a manehuen." inyangawko iti driver mi. Nagkatawa, kunana a kayana kano met pay laeng. 80-100 Km pay sakami
dumanon diay Laoag City. Pasuquin kada Manang Lina ken ti sundona a balasang a kaanakanna.

Naka-kidemak a mangmangan ti linengta a mais, lab-labsanmin ti bario Lapting? ili ti Sn Juan. Kaslaak laeng agdardarepdep (Tagtagainep) kadagiti mangmangegko nga arimbangaw ti tattao, diak makita ida (ti luganmi naki Head-On ti mini-bus!) kakaasi kano dagiti naayat a tattao a mangigawgawid kaniak ta pagnaak kano pagna. Agarup alas onsen idi mapasublik ti puotko, adda kami a tallo (bestfriend ni Mrs, siak, Mrs)iti uneg ti lugan dagiti polis ti Sn Juan? Cabugao?

"Naan-anoka, honey?" dinamagko idi makitak ti rupana- mugingna ti nakinkannawan a kiday na ket agdardara! agsangsangit met ni Marlyn, ti bestfriend ni Mrs, nablu ti akinkanawan a sakana. Adda iti abayko a nakatugaw, igawgawidak latta ta diak agtalna! intarus dakami ti Pira Clinic, Cabugao. Ditoy nga inasitir dakami da Dr Pira ken Dr. Patao.

Iti rabii iyakar dakami iti Clinic ni Dr Patao ti ili a Bantay, nga isu ti nagyananmi ingana ti December 24. Nablo ti saka di balasang a kaanakan ni Manang Lina, Natay ni Manang Lina idiay Batac General Hospital kadayta met laeng a rabii, Ni Jason? di driver, natay iti likud
ti manibela di naglugannanmi.

Nagyam-yamanak iti adu ti Apo a Namarsua iti panangispalna kadakami...

--Kadagidi naayat a simarany kadakami... ingana kadagitoy a tiempo, nupay diak am-ammo dagitoy a naayat nga imay simaranay, iragragpinko met latta ida iti kararagko iti Dios a Manakabalin ta tarabayenna ida nga agnanayon ida... --


Numan pay naladaw unayen, alaek daytoy a gundaway ti innak panagyaman kada Dr Patao, Dr Pira, Polis Sn Juan, Polis Cabugao, Polis Laoag City. (Jose Salvador, Francisco Jose, ken kakaduada)

Kenka Mang RAMON dita Vintar, agsiddaawak ti bilegmo! ingana ita diak malipatan! naisublim daytoy nablo a tengedko... awanen ti marikriknak a sakitna, ikkanna ka koma pay ti APO ti ad-adu pay a bileg! ken tarabyennaka koma ti agnanayon...

Kenka Mang TASIO? dita Sn Juan? Cabugao? agyamanak unay di napnuan dungngom itoy numo,(nupay dita agam-ammo)idi saankon a kaya ti bumangon. Tarabayyenaka koma met ti Apo a Namarsua gayyem!

Ken aminen a diak mainagannan, dawatek ti pannakawaatyo kaniak... agyamanak unay kadakayo, ken tarabayenna kayo koma met ti Apo a Namarsua.
Diakto agsarday a mangikarkarag ti pia ken karadkadkayo koma laeng nga agnanayon..

"Ayat ti mangbal-baliw ti lubong; Agmulaka ti ayat ket agapitka ti ad-adu nga ayat, amang nga ad-adu ngem ti inka naipaay iti padam a tao"
Daytoy pagsasao ni nanumo nga nanangmi ket diak malipatan.

Daytoy met ti gapuna no apay nga agtultuloy latta nga agsapsapulak ti gagayyem, ad-adu pay koma a gayyem, a no dadduma ket narigatyo a masinunuo no ania nga ayat ti umayko iruknoy kadakayo; ayat a kinakuyog ni Cupido? wenno ayat nga inkabsatan ken napnuan panagraem.

Ka Andy, manen! Umayak manen agyaman kenka ti adu kadaytoy naindaklan a partuatmo-Iluko.Com, agnanayon koma met laeng ti pia ken karadkadyo a sanga pamilya gayyem.CommentsJosie Herrema
12/17/2005 6:40:34 AM

Ayat ti mangbal-baliw ti lubong, agmulaka ti ayat let agapitka ti ad-adu nga ayat, amang nga ad-adu ngem ti inka naipaay iti padam a tao.

Manongko kasla manla napika ni Cupido toy posok nagmayat nga balikas dayta nga pagsasao ni nanangmo, maysaak kadi kaniada manongko?.
Josie Herrema
12/17/2005 6:47:09 AM

Ngem adda malagipko no ayat ti pagpapatangan tayo. Daydi tawen nga.. he,he,he. Diak nga itoloyen.

Ms. M. komosta kan awan ka met nga agparangen gayyem.
Johnnyric Domingo
12/17/2005 9:56:39 AM

Josie, naimbag nga bigat mo! wen, maysaka kadagiti adu nga gagayyemko.
Kumostan? Merry Christmas gayyem.
Josie Herrema
12/17/2005 10:31:35 AM

Same to you, agyamanak ta maysaak met nga nasinged a gayyem mo. rabii mi ditoyen alas 19.35 hrs.Johnnyric Domingo
12/17/2005 10:32:39 AM

Josie, Ammokon no kasano nga insinam di boy friend mo a kanayon nga nakaibulsa ti Pulidol, pinag-expire mo nga immuna di pulidol samo insina!!! hahaha! ang-angaw laeng wen.

Josie Herrema
12/17/2005 10:37:01 AM

Annayko di nakar-karo nga natayen ta nabisbisa no expire diay date tay polidolnan haa, haaa, haaaaJosie Herrema
12/17/2005 10:52:32 AM

Kastoy ne, idi nagbasaak diay Manila (1991) adda met karrubak nga naka imatang kaniak ammom metten no kinnarruba makilatis mo nga talaga ti ugali tay tao nga kanayon mo nga makitkita saan ketdin manong?.
Mangisakit
12/18/2005 11:19:42 PM

Apay apo Engineer ta dinelete mo diay poste ni Monica, awan met ti dakes nga naibagana.Mangisakit
12/18/2005 11:24:59 PM

ayat nga kinakuyog ni Cupido, ti mariknam kenkuana.saan nga ayat nga inkabsatan.Mangisakit
12/18/2005 11:29:55 PM

Agriingkan manang josie, immay ni monica itattay apay saan mo nga nakita, awanen,dinilet ni engineer diay inposti ni monica,Josie Herrema
12/19/2005 3:57:56 AM

Ne auray ka apo mangisakit ta diak nga nakita ita ak laeng nga bimmisita ta madmadi tay rikna idi sabado ken kalman. Bay-am dita ta kitaen ta no ania ti maitolong ta, ket diak metten a masarakan ni gayyem nga Monica.

Ngem inton adda oras mo dita isuratmo inton madamdama ta basaekto ngarod no adda ti wayak. Ken agyamanak.
Monica Smith
12/19/2005 4:52:58 AM

ouch!

Magic! Ni napanannan diay inpostek?

Josie love'nat dayta, kisspirin ken yakapsul laeng ti agas na. Good morning my dear.
Josie Herrema
12/19/2005 6:30:33 AM

Saan napalalloan nan sa konam ah, apay ania aya dadiay adonsa met ti nalibtawak itan?. How are now may dear?. see you tonight maybe 21.00hrs here. o.k.Monica Smith
12/19/2005 9:25:41 AM

Data ket sinobraam ngamin, isu la siguro ti obra yo, saan yo unay!

It's a date, see in 21:00 hours.
Monica Smith
12/19/2005 9:26:50 AM

Apo Mangisakit, wen nga agpayso nagpukaw metten diay inpostek!

Josie Herrema
12/19/2005 10:42:20 AM

Manong Jric saan mo kayat nga i'share kada kami diay inpost na. maka ammo ka saanak to nga um-umay ditoyen no kasta.Monica Smith
12/19/2005 11:18:12 AM

Datoy diay inpostek ulitek manen. " I miss you two" (Josie & Jric)Josie Herrema
12/19/2005 11:32:41 AM

Ay dayta gayam ti ilimlimmeng na dina kayat nga adda kainnagaw na hehehe very busy kan sa met gayyem mano nga aldaw nga nagawan ka konam idi kaniak nga diak pumanpanaw ket sika met ti nagpukaw?.Josie Herrema
12/19/2005 2:14:19 PM

Gayyem rabii mi ditoyen inton bigat manen ipalobos ti apo sapay ta nakaradkad tayo latta amin nga agkikita man ditoyen. sege pasensyan saan ka nga mauray ta rabii min. enjoy your day. tsap tsap tsap ken tsup tsup.Monica Smith
12/19/2005 2:38:50 PM

Sorry my dear, agalas dose dita ayan mo gayamen. Inka ngarud maturugen, agpatang tanto no bigat. Rabiin to met ti awid kon.

Have a good nite, sleep well and tsap tsap tsap!

Monica Smith
12/19/2005 6:12:00 PM

Hellooooooooooooooooo!

Naturog nga talagan!
Josie Herrema
12/20/2005 12:37:26 AM

Hello kastoy tayo lattan a agkikinnorotrotten.Monica Smith
12/20/2005 9:32:51 AM

Good morning my dear.

Kasano ngarud, ket sabali met nga parte ti lubong ti ayan ta. Aginnanos ta lattan nga ag-hi ken hello.

Monica Smith
12/20/2005 9:38:40 AM

Masakit ka pay laeng, saan mo ngamin nga sobsobraan ket.

Uray ditoy ayan ko kasla saan nga Christmas, kasla normal laeng nga aldaw, ti pagdeperensiaan na laeng ket, dagitay Christmas lights, decorasyon ken kankanta.

Manong Charito komusta kan? Naimbag kan Manong? Wenno nasobraam met kas ken Josie, saan yo unay ngamin.
Charito Chavez
12/20/2005 1:34:56 PM

Addaak ditoy, ading Monica, nga agpanpamunaw! Kumustaka met ken kumustakayo amin ditoy a 'blog'?

Sabali ti nasobra-ak!

Kasangsangpetko ditoy Florida. Napanak diay Richmond, Virginia nag-atender ti 'Christmas Party' nga in'organize' dagiti ospital a kukua ti HCA. Maba-inak ngamin nga agsala no saanak unay bassit a nakainum. Ti dakesna ket, ti kina-imas ti arak, nasobra-ak metten ti imminum.

Adda kadi ammom, ading Monica, a nasayaat nga agas ti 'hangover'?
Monica Smith
12/20/2005 2:38:26 PM

Imbag pay kenka a Manong ta nakaantendarkan ti Christmas Party. Apuonayen datan nga mabain, nagasat tay balasang nga insalam ngarud.

Saan ko man nga ammo no ania ti agas ti hangover. Ngem umay ka man ketdi ditoy Calgary ta pagpraktisan ka ti yakapsul ken aglalo tay kisspirin.
Charito Chavez
12/21/2005 9:14:24 AM

No ikkannak iti adu nga yakapsul ken adu a kisspirin, ay ket sigidan, ading, a mamunawanak! Ti la dakesna, no umayak dita Calgary, baka kumter iti nakaro daytoy b_ _ _ k ken l_ _ _gko iti kalamiisna dita ayanmo!

Napintas ti naudi a daniw a sinuratmo maypanggep iti Paskua. Ita la a mabasak. Awanak ngamin ditoy Florida iti mano nga aldaw.

Di la mabalin, ading Monica, a mangsuratka ti daniw (English wenno Ilocano, ngem namaymayat sa iti English) maypanggep iti arak ken iti tao a nabartek iti mayparit nga ayat?
orchidladi
12/21/2005 12:57:20 PM

Johnnyric,
Talaga gayam nga baro nga biag ti adda kenka ita. Sumgar pay iti dutdot ko, nga nangbasa diay istoryam gayyem. Agpayso nga uray no nabayagen, maipalagip latta kenka a ta Diciembre manen. Nagasat ka ngarud ta insalakan na ka iti Apo nga Namarsua.

Naimbag nga Paskua yo amin
Monica Smith
12/21/2005 1:49:53 PM

Um-umlekak man nga nangbasa dayta surat mo Manong Charito, adda met gayam iduldulin mo nga kinalukom.

Aha taga Florida ka gayam! Wen Manong para kenka ket agsuratak to ti daniw no adda waya.

Monica Smith
12/21/2005 1:51:39 PM

Josie my dear ayan mon? Di ka met umay bumisita ditoy kalapaw tan. Kalapaw tan kunak ta diay kinbalay ket saan met nga umay sumarungkaren.

Mudtoy man ketdi diay address mo ta patuludakan ti Christmas card uray naladawen.
Josie Herrema
12/21/2005 1:55:52 PM

Tanangem gayyem wen saan mo nga ikkan ti b...k ken |...g na wen hehehe
dayta ketdin no mabuo. naimbag nga aldawmo gayyem kasta met kabsat nga orchidladi nagpintasen, manong Chato laingem ngarod wen.
Josie Herrema
12/21/2005 1:58:20 PM

Ni ikabil ko ditoy ado ti makakita diay directory gayyem tay email ad. ko ta sungbatan kanto, thank you nanayonan man ti gayyem kon. mabalin ti agkiddaw?Monica Smith
12/21/2005 2:02:20 PM

I need that address NOW....

Adda papanak, diak ammo no kaanon to ti sangpet ko. Ikabel mo ditoyen samon to ipa-bura kenni Jric.
Josie Herrema
12/21/2005 2:04:10 PM

Vijverhof 37
7607 JM Almelo
The Netherlands

post card laengen a gayyem
Monica Smith
12/21/2005 2:06:52 PM

They want phone number, I'm trying to get something para kaniam ideliver da dita ayanmo

Phone number please.

Josie Herrema
12/21/2005 2:11:19 PM

saanen loklokwenka laeng gayyem.i love you naMonica Smith
12/21/2005 2:11:21 PM

Josie, please data phone number mo, adda ti papanak. Makapungtutakon ne!Monica Smith
12/21/2005 2:13:00 PM

I sent cookies para dagiti lallakay hehehe. I sent flowers dagiti babbaket hehehe. I want you to have something. I like you, I like you a lot.

Now that phone number please.
Josie Herrema
12/21/2005 2:16:55 PM

bay amon no way.Josie Herrema
12/21/2005 2:18:33 PM

Ania ket toy gayyem kon aya.Monica Smith
12/21/2005 2:22:10 PM

Okay! Data apellidom isu dayta ti us-usarem ita?

Josie Herrema
12/21/2005 2:27:05 PM

Wen gayyemko, apo ka met maka pasiggaarka ania dayta aya?Monica Smith
12/21/2005 2:31:08 PM

Is your home phone ringing right now?Josie Herrema
12/21/2005 2:38:12 PM

Gayyem awan dayta dati inpa ikkatkon ta diay ex boyfriend ko nga seaman ket natrace na idi iso nga awanen kitaem ta email addresmo adda ditan.Josie Herrema
12/21/2005 4:12:05 PM

Para kenka gayyem, sinorotko laeng ni Doming no adda kamalina ponponwam ton wen.

Nalanay a matam
Ipirreng mo kaniak
Uray dikan kumidday
Amangan no agkissiwak
Ket no siak ti matmatam
No maalipunos toy posok
Diosko ay' matayak.

=Chorus=
No koma ading ta
Dulce ka a kanen
Ikabil kad toy dilak
A pagtolid toliden
Di kanto tilmonen
Di kanto karimkimen
Ikabil kad toy dilak
A pagtolid toliden.

Nagmulaak ti maysa
Kapuon a bolala
Dimmakkel a narobbos
Nagbulong iti litra
Ket iti puon na adik
Idiay ket nabasa
Ti nagan mo (Monica)Saniata-konak koma
Biagko pagserbian ka

=Repeat Chorus=

Uray adda kanto adik
Katengngaan ti sabsabong
A diakto magaw-at
Ken diakto madanon
Ti aramidek a pamusposan
Mangalaak iti espejun
Ket ti anniniwan mo adik
Isot' dandaniwak ton.
=Repeat Chorus=

Uray ipanda kanto
Katengngaan diay baybay
Adinto masakupan
Ti aniaman a turay
Ti aramidek a pamusposan
Ket agsinan kannaoay
A tomayab dita sibay mo
Mangi yunnoy ti patay.
=Repeat Chorus=
=Repeat I=

Datoy ket sinorotko laeng ni Doming itay bareng no mayat.
Josie Herrema
12/21/2005 4:18:08 PM

sege gayyem mapanak matorogen inton bigat manen ipalobos ti apo.
Have a nice day!!
Andy Barroga
12/21/2005 5:00:23 PM

jric, padasemman met agsurat ti sarita ditoy Iluko.com. adda laingmo't panagsuratan!DG
12/21/2005 5:05:45 PM

I think we got it?DG
12/21/2005 5:26:29 PM

Hello Josie Herrema, can you please confirm your number, I think we got it.Charito Chavez
12/21/2005 7:37:42 PM

Apay a katawaandak met, ading Monica ken Ka Josie, iti kinunanak a "baka kumter ti b_ _ _ k ken l_ _ _ gko"? Ti kayatko a saw-en ket "baka kumter ti BagiK ken LasaGKO" no mapanak diay Calgary ta nalamiis unay sadiay!

Sapay koma ta napintas ti Paskuayo ken baro a tawenyo!
Josie Herrema
12/22/2005 12:09:02 AM

Nagimas kan manong! konak langaroden nga adda sabalin nga kayatna nga sawen ngem diak la natarusan. hikhikhik, o.k. 1 point.

Apay sino ka apo DG di laeng nga mabalin nga ikomplitom ta nagan mo dunngo tapno aginnam-ammo ta.
Josie Herrema
12/22/2005 11:50:11 AM

Kumostan DG ania nakontak nak ngaroden? no naalamaon sige tawagannak man ngarod?.

Gayyem ayanmo sapayta napintas ti aldaw mo ita.
Apo nga bumalay kumosta ka metten umayka man pascoaenen manong ken sibubukel nga pamilliam.

Manong Charito umaykan pag-isonto no madamdama addanto ni gayyemen.
Tay met napintas nga sabong orchidladi naimbag met nga oras mo
DG
12/22/2005 11:57:51 AM

I believe that we have your number.Josie Herrema
12/22/2005 12:01:32 PM

O.K. kailian adtoyakon.DG
12/22/2005 12:04:53 PM

We have been trying to get hold of you.

D. Group
Josie Herrema
12/22/2005 12:07:13 PM

What kind of groupDG
12/22/2005 12:08:31 PM

Ok, since you are not answering your phone, please confirm this number +31 last 4 digit number 4428. Please confirm.

Monica is out of the country, I'm here to take of you.
Josie Herrema
12/22/2005 12:09:35 PM

O.K.DG
12/22/2005 12:09:49 PM

Mr. Domingo,

We ordered a beautiful floral centerpiece for your wife, as we know she loves flowers. Unfortunately the florist later called back to say that most of the fresh flowers in Maui are sold out. It's very surprising to us that flowers could be in short supply, in Maui, of all places!

The florist is now making alternate arrangements that we hope will be equally appealing. I have not yet phoned Monica, as she is out of the country.

Best Regards,
D Group
DG
12/22/2005 12:12:02 PM

Josie,

What you like: a centerpiece or a bouquet?
Josie Herrema
12/22/2005 12:13:20 PM

Kindly try it again pls.DG
12/22/2005 12:18:20 PM

Thank you Josie.Josie Herrema
12/22/2005 12:19:34 PM

I have to say thank you, especially to my fried Monica.Josie Herrema
12/22/2005 12:33:36 PM

ooppssss. I mean friend, sorry gayyem.Andy Barroga
12/22/2005 1:53:23 PM

apay pirituem metten hehehedulce
12/22/2005 7:35:21 PM

naragsak ngarud nga paskua yo!Josie Herrema
12/22/2005 8:13:19 PM

Wen ngarod apo webby tay danag ken killaat ket nalipatak met nga inikkan ti letter (N'nan). ha,ha,ha. Naimbag nga pascoam Manong ken sibubukel a pamilliam.

Naimbag met nga pascoayo amin umasidigen ti pascoa awan pay ti tupig,bibingka wenno sinuman nga ikape.

No koma ading ta dulceka a kanen
ikabilka tod dilak a pagtolidtoliden

hahaha, kumosta gayyem Dulce saan mo unay wen ta amangan no umayda ditoy ket umayda met ramanan toy Dulce nga simmangbay ditoy balay ni manong Jric awan sigoro pay laeng ti saparna ita iso nga siak man pay ti mangsangaili.

Makonak nga nasiglat datoy akin balay ta uray awan isona ket ado latta met iti sumrek imbag ta awan ti matakaw ngem no dagitoy dayag ti matakawen, adda pay gayyem? hihihi.
Josie Herrema
12/24/2005 1:25:43 PM

Gayyem Monica umuna iti amin kablaawan ka iti napintas nga paskuam ken nagasat nga isasangbay ti tawen 2006 sapay koma ta masarakam metten tay ururayem.

Agyamanak unay toy napintas ken magostoak unay nga inpapaskuam kaniak nga bouquet. Nagpintasen ti pannakaaramid na aglalo ket adda dikorasyon na nga kulibangbang paboritok unay toy kulibangbang na agyamanak unay gayyem uray dagitoy siuman ko ket magustoan da ken dinayaw da ti kinapintas datoy regalom kaniak ken siepre kasatno ak kano nga naaddaan ti gayyem akas kenka manmano man iti kasta a gayyem konada kaniak.

Hehehe uray ni lakay kinita na nga sigida no sino ti naggapoan na idi nakita nga Miss Monica Smith ket awan met ti makonana no dilaeng nga ni talaga nga pinaypayso na a, naingina dayta saan nga bastabasta nga bouquet kona na, ti ammo na ket lalaki ti naggapwan na hihihi. Sigi kailian naimbag nga paskuayo amin nga padapada, napan kami met nakimisa itay kadwak tay inauna nga anakko ket dakayo met kumosta met ti paskuayo nakompleto met ti pamillia mi itay. Gayyem mangi send nak to ti ladawan kenka. Once again thank you so much for the beautiful bouquet.

Enjoy your x'mas my dear umwa. tsap!tsap!tsap!.
Johnnyric Domingo
12/24/2005 2:56:22 PM

Manong Andy, Naimbag, naragsak ken nagasat nga Paskuayo a sanga pamilia.

Manong, Nasayaat nga panagsaadna ti yuprisirmo nga panagsuratko koma ditoy Iluko.com, agensayoak pay ngarud manong aya? ket no ket makitadak dagitay bangulan dita bangir... kababain!

fred
12/24/2005 6:16:50 PM

naragsak a paskuayo johnnyric ken dakay amin...bag ta ayanyo, mayat latta ti panawenJosie herrema
12/29/2005 9:02:55 AM

Gayyem Ms. Monica Smith

No man pay apagdarikmat
Inta pinaginnam-ammo
Mariknak ti kina singedmo
Agyamanak ta nasarakanka

Maysaka nalaing nga gayyem
Naraniag ti paskuak gapo kenka
Nabalor unay toy regalom kaniak
Datoy a paskua tawen 2005
Diak to pulos malipatan

Maysa a kulibangbang
Dwa a sabong ti rosas
Ken dwa met a kandila
Nagpintas nga simbolo
Nasinged pinaggayyemta

Iyawatko nainpaposwan
Panagyaman ko kenka
Sapayta dika agbalbaliw
Inton domteng ti aldaw
Agsupapak nakto met kenka.

Toy gayyem mo,

Josie herrema
Marie Domingo
12/31/2005 11:16:41 AM

Ms.Monica Smith, I received the flowers dated Dec. 24, 05. Thank you so much and this is a big surprised for me. JRIC login/password not
working so I decided to registered to Iluko.Com.Now I got my own password .......once again, "Thank you so much for your kindness"
"Happy New Year to you" - Jric/Cionie/Vavirei

Marie Domingo
12/31/2005 11:30:57 AM

Nagasat nga baro a tawen yo amin appo nga duma Dap-ay. - JRIC

Jing, Kadaydi nga rabii ket blangko ti sentiduk, ngarud diak mapagdadasig
dagidi immay simarungkar kadakami. Amin nga diakon mainaganan ket dios laengen ti agngina kunak met dita ngato. "Jing, Dios unay ti agngina iti inka pinakipagrikna kadakami" -JRIC
Marie Domingo
12/31/2005 6:49:17 PM

Jing, Thank you ta pinagsublim kaniak ni Jric ta no saan siguro nagbekkelakkon ta sirok ta salamagi.Dios ko Apo diak pay kayat ti matay no mabalin!But anyway, we love each other...WHY NOT...He came back to me and asked my forgiveness .But the door is always open now to anyone . Happy New Year To All... CIONIEJohnnyric Domingo
12/31/2005 8:06:55 PM

Alaek Daytoy Nga Gundaway Nga Umay Agyaman Kadakayo Nga Naanus Nga Immay
Nangsar-sarungkar Kaniak Bayat Ti Kaawan Ko.

Nagasat, Naimbag Nga Baro A Tawen Yo Amin Apo!!! -- JRIC
Guardia
1/30/2006 5:28:31 AM

Dagitoy pay ti mangpabayag nga maloktan datoy ayanmo Jric nagsukir met daytoyen mamin anu la ngarodin nga ikkatinin ket agsubli pay laing. Iclose mo la dalytoyen.Johnnyric Domingo
1/30/2006 9:52:19 PM

Bay-am latta gayyem! Napia laeng nga pag practice'ak a Click'n, kastay pam-pamayak kadagitay barukong a natadul! - JRICJohnnyric Domingo
2/7/2006 11:50:13 PM

I went to your wedding
Although I was dreading
The thought of losing you
The organ was playing
My poor heart kept saying
"Your dreams, your dreams are through"

She came down the aisle, wearing a smile
A vision of loveliness
I uttered a sigh, whispered goodbye
Goodbye to my happiness

Your mother was crying
Your father was crying
And I was crying too
The teardrops were falling
Because we were losin' you

She came down the aisle, wearing a smile
A vision of loveliness
I uttered a sigh, then whispered goodbye
Goodbye to my happiness

Oh, your mother was crying
Your father was crying
And I was crying too
The teardrops were falling
Because we were losing you

"MALAGLAGIPKO LAENG!" Daytoy ti kinanta di nobio di balasang nga inasawa ti maysa nga US Navy (Ilokano). Nobio a mannakaawat. Daksanggasat ta binaybay-an di US Navy di balasang a naputotan na. Di balasang... napan nag Madre. - JRIC
Josie Herrema
2/8/2006 12:04:32 AM

Naglaingka gayam nga agkanta manongko mabalin sa nga sikanto ti alaek nga para kanta inton mapan kami iti altar hihihi, ipalobos ti apo, 8 yearsmi inton April 4 ipalobos ti apo ngem, kasar ti simbaan ti masapol tapno agtalnan ni Mr...ag-emailnakto kenka ta istoryaekto daytoy nga banag no ania ti makonam hehehe amangan no ada ti mangsursurot daytoy ita.


Sweetiepie, how are you apay ayn mon dika met nga makitan.
Johnnyric Domingo
2/8/2006 10:39:22 PM

Jo, padasenta ah! Ngem ipakpakaunakon saan a napintas ti bosesko, hahaha!
- JRIC

Agposte

Ag-Loginka pay nga umuna Kailian sakbay nga agposteka.